Logo

Daily Programme

 • Nirmalya abhishekam
 • Sri lakshmi narayana shodashopachara pooja
 • Maha abhisheka to all four brindavanas
 • Maha naivedya &hastodakam
 • Brahmana suvasini anna santarpana
  • At veera anjaneya temple
 • Ksheera (milk) abhisheka to moola vigraha
 • Madhu(honey) abhisheka with vayu stuti purascharana to anjaneya
  • every thursdays at sri uttaradi math....
 • Rathotsava followed by unjal (tottilu) seva - Thursdays Only