Logo
 

Photo Gallery

Right

Brindavanas

Besides Sri Satyavijaya Teertha’s moola brindavana , the mutt is also the abode of moola brindavana of Sri Ranga Wodeyar and mritika brindavana of Sri Satyaveera.

Sri Satyaveera Teertha is the 35th pontiff of Sri Uttaradi Mutt. He was given deeksha

Sri Satya Vijaya : Pt. K. Satyavijayacharya, Mathadhikari, 1/440, S. M. Road, S. V. Nagaram, Arni - 632 317.
Phone: +91 4173 248399, 2479 5886, Mobile: +91 9944463550, E-Mail:ksatyavijayacharya@gmail.com

Powered By : J B Soft System , Chennai.